چای شهرزاد، لیوان، نبات

950 تومان

پک چای شهرزاد، نبات، لیوان مناسب برای استفاده در پک پذیرایی پکتو